سس تند ناندوز Nando’s | مدل Mild peri-peri

99,900 تومان 79,900 تومان

برند

Nando’s

میزان تندی  کم
تاریخ بالا
محصول افریقای جنوبی
سس فلفل ناندوز معتدل
سس تند ناندوز Nando’s | مدل Mild peri-peri

99,900 تومان 79,900 تومان